Huurvoorwaarden voor autohuur

1)  Overeenkomst met ons

De voorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst, die bestaat uit de volgende onderdelen: de voorwaarden, factuur en huurovereenkomst, een formulier voor het afhalen /retourneren van de auto met klantgegevens, type verzekering, brandstofpeil en schadecontrole, en eventuele aanpassingen. Deze overeenkomst is voor het huren van het voertuig zoals omschreven op de factuur en huurovereenkomst. Deze overeenkomst is tussen de klant en Bonaireparadise V.O.F. en de klant gaat akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief het ophaal/retourneer formulier.

2) Voertuig

De klant begrijpt dat Bonaireparadise V.O.F. eigenaar is van het voertuig. Bij het voertuig horen ook banden, gereedschap, apparatuur, accessoires, autosleutels, kentekenbewijs en andere documenten. Het voertuig wordt in goedwerkende staat afgeleverd en is alleen bestemd voor (ver)huur. De klant begrijpt dat niemand behalve Bonaireparadise V.O.F. het voertuig kan overdragen. Pogingen tot het overdragen van het voertuig door de klant or iemand anders zijn ongeldig. Niemand mag het voertuig onderhouden of repareren zonder voorafgaande goedkeuring van Bonaireparadise V.O.F

3) Wie mag het voertuig besturen?

De klant (of ‘bevoegde bestuurder’) is een bekwame bestuur met een geldig rijbewijs, van 23 jaar of ouder. Het voertuig dient NIET door iemand anders bestuurd te worden, behalve de klant, en extra bevoegde bestuurders die ook bekwaam zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs, 23 jaar of ouder zijn en mijn voorafgaande toestemming hebben om het voertuig te besturen. Daarbij komt nog dat de extra bevoegde bestuurder het afhaal/retourneer formulier als extra bestuurder ondertekend heeft na kwalificatie door een werknemer van Bonaireparadise V.O.F.. Dit zijn dus de enige bevoegde bestuurders die het voertuig mogen besturen, behalve als toepasselijk recht anders bepaalt.

4) Terugbrengen van het voertuig

De klant gaat ermee akkoord het voertuig te retourneren in dezelfde staat als waarin hij het voertuig gekregen heeft, normale slijtage niet meegerekend. De klant gaat ermee akkoord het voertuig terug te brengen naar de afgesproken locatie, op de dag en tijd zoals aangegeven in de huurovereenkomst, of op verzoek. Bonaireparadise V.O.F. kan ermee instemmen de huurperiode te verlengen. Indien om welke reden dan ook de klant niet in staat is het voertuig op de tijd en locatie zoals vereist in deze overeenkomst terug te brengen, waaronder de reden dat de klant het voertuig heeft gegeven aan een andere bevoegde bestuurder of iemand anders, die in gebreke is gebleven m.b.t. het retourneren van het voertuig naar Bonaireparadise V.O.F., dan geldt een toeslag voor iedere dag, of ieder dagdeel, volgend op het tijdstip dat de klant het voertuig zou moeten hebben teruggebracht, alsook voor alle andere verliezen of geschatte schades aan het voertuig, waaronder het niet meer kunnen gebruiken van het voertuig, proces- en andere administratieve kosten, zoals wettelijk toegestaan.

5) Inbeslagname van voertuig

Bonaireparadise V.O.F. mag het voertuig in beslag nemen zonder ingebrekestelling op kosten van de klant, indien geconstateerd is dat het voertuig fout geparkeerd of klaarblijkelijk verlaten is, of gebruikt is in strijd met de wet of deze overeenkomst, of voor een ongeoorloofd doeleinde. Ook indien het voertuig in of vlakbij zeewater wordt gereden.

6) Verantwoordelijkheden van de klant

1.  De klant dient het voertuig naar behoren onder controle te houden en ervoor te zorgen dat het voertuig gebruikt wordt in overeenstemming met het beoogde gebruik. De klant dient er altijd voor te zorgen dat de juiste brandstof wordt gebruikt;

2.  De klant dient het voertuig te inspecteren en eventuele schade en/of defecten te melden aan Bonaireparadise V.O.F., waarvan een schriftelijk rapport zal worden opgesteld dat bij de huurovereenkomst zal worden gevoegd (staat van voertuig voorafgaand aan de (ver)huur’). De klant gaat ermee akkoord dat hij het voertuig in naar behoren werkende staat ontvangt, hij dient het voertuig naar behoren te besturen en het voertuig te retourneren in dezelfde staat, behalve in geval van mechanische gebreken en/of normale slijtage, wat direct aan Bonaireparadise V.O.F. gemeld dient te worden.

3.  De klant en bevoegde bestuurders dienen ervoor te zorgen dat olie- en koelvloeistofhoeveelheden van het voertuig op peil blijven, zoals aangegeven door de autoproducent;

4.  De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig veroorzaakt door het raken van laaghangende objecten zoals bruggen of takken;

5.  De klant mag niemand aan het voertuig laten werken zonder toestemming van Bonaireparadise V.O.F.. Indien Bonaireparadise V.O.F.de klant toestemming geeft, krijgt de klant alleen het door hem betaalde bedrag terug indien hij een factuur/kwitantie kan overhandigen en dat deze van een door Bonaireparadise V.O.F. erkend bedrijf is;

6.  De klant dient Bonaireparadise V.O.F. zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van een defect in het voertuig;

7.  De klant dient het voertuig in goede staat terug te brengen en wel op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip. Bonaireparadise V.O.F. zal de klant extra kosten in rekening brengen om het voertuig weer in de staat terug te krijgen zoals die van voor de (ver)huur;

8.  Voordat de klant het voertuig terugbrengt dient de klant eerst te controleren of er zich geen persoonlijke eigendommen meer in het voertuig bevinden.

9.  De klant is verantwoordelijk voor verlies van of schade aan de spullen die bij het voertuig gehuurd zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, babystoeltjes.

10.  De klant zal volledig aansprakelijk gehouden worden voor alle mogelijke schade veroorzaakt aan de motor van het voertuig, in geval dat de klant de verkeerde brandstof heeft getankt;

11.  De klant wordt verantwoordelijk gehouden voor alle kosten die niet genoemd zijn in deze voorwaarden, maar die, in alle redelijkheid beschouwd, onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen.

7) Niet toegestaan gebruik van het voertuig

De klant is de enige die het voertuig mag besturen, alsook een andere bestuurder die genoemd wordt in het afhaal/retour formulier of door iemand anders die schriftelijke toestemming heeft van Bonaireparadise V.O.F.. 

De klant of andere bevoegde bestuurder is het niet toegestaan om:

1. 

1.  het voertuig te gebruiken voor verhuur of als beloning;

2.  het voertuig te gebruiken voor illegale doeleinden;

3.  het voertuig te gebruiken voor racen, noch als model, noch om de betrouwbaarheid en snelheid van het voertuig te testen, noch als lesauto;

4.  het voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol of drugs of iets anders waarvan bekend is dat het de rijvaardigheid vermindert;

5.  een lading te vervoeren in het voertuig die boven het door de fabrikant aangegeven maximum gewicht weegt, en ervoor zorg te dragen dat de lading veilig en goed vastzit;

6.  het voertuig te gebruiken om iets te trekken of te duwen;

7.  het voertuig op ruw terrein te rijden( of daar toestemming voor te geven) of op wegen die ongeschikt zijn voor het voertuig;

8.  Het voertuig zodanig te gebruiken dat het schade kan oplopen, kwijt kan raken of gestolen kan worden.

8) Betaling

Minimum huurperiode: het minimum aantal huurdagen is 5 (vijf), te beginnen op het tijdstip van (ver)huur.

De klant gaat ermee akkoord om direct op verzoek te betalen:

1. 

1.  Alle heffingen, kosten, belastingen, waaronder kosten voor diverse services en apparatuur, waaronder een vergoeding voor het verlies van autosleutels of zichzelf buitensluiten en alle andere gemaakte kosten als gevolg van deze huurtransactie;

2.  Schade aan het voertuig, ongeacht door wie veroorzaakt, het verlies van of de geschatte schade aan het voertuig, waaronder verlies van gebruik, proces- en administratiekosten, zoals de wet toestaat, terwijl wordt gehuurd uit hoofde van deze overeenkomst;

3.  Incassokosten i.v.m. berging van het voertuig. Alle soorten onkosten gemaakt als gevolg van het incasseren van verschuldigde bedragen i.v.m. het bergen van het voertuig, waaronder redelijke advocaatkosten;

4.  Lekke banden dienen meteen verwisseld te worden. Indien dit niet wordt gedaan, is de klant volledig aansprakelijk voor alle schade die daardoor veroorzaakt wordt. Indien de band niet gerepareerd kan worden, worden de kosten van een nieuwe band in rekening gebracht;

5.  De klant is verplicht alle verschuldigde bedragen te betalen voordat hij Bonaire verlaat. Indien nodig zullen alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten en rente (15%) plus kosten van gerechtelijke bijstand in rekening worden gebracht.

Credit card: de klant geeft Bonaireparadise V.O.F. toestemming krediet te reserveren bij de kaarthouder tot een bedrag gelijk aan alle geschatte doorberekende kosten.

9) Verzekering

A. Geen verzekering

1. 

1.  Indien de auto gehuurd wordt zonder verzekering is de klant geheel aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig, veroorzaakt door:

1.  de klant of door een onbekende derde, ongeacht de omvang van de schade; of

2.   Inbraak en/of diefstal; of 

3.  toegebracht aan een derde partij of derden als gevolg van een aanrijding door schuld van de klant;

2.  De inkomsten door verhuur die gederfd zijn als gevolg van het niet kunnen verhuren door Bonaireparadise V.O.F. van de huurauto door schade en/of het herstellen van de schade;

3.  Schadeafwikkelingen met de politie, derden en verzekeringsmaatschappijen.

4.  Indien een voertuig wordt verhuurd zonder verzekering, dan zal de klant de te verwachten huurkosten te betalen wanneer hij de huurauto ophaalt. Daarnaast zal een voorschot van USD 2.500.00 gereserveerd worden d.m.v. een door de klant gegeven machtiging op diens creditcard.

B. CDW (Collision Damage Waiver) (ongevallenverzekering met  eigen risico)

1. 

1.  Het eigen risico bedraagt USD 572.00 voor alle schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of onbekende derde. De klant is geheel aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig;

2.  Schade door inbraak en diefstal wordt niet gedekt door de verzekering;

3.  CDW dekt alleen financiële aansprakelijkheid. Bonaireparadise V.O.F.is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel als gevolg van een aanrijding of ander ongeluk en toegebracht aan passagiers (waaronder de klant en/of andere bevoegde bestuurders) die in het gehuurde voertuig vervoerd werden.

 C. Full Coverage Plan (Volledige dekking met beperkt eigen risico)

1. 

1.  Het eigen risico bedraagt USD 150.00 voor schade aan het voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of een onbekende derde. De klant is geheel aansprakelijk voor schade aan het gehuurde voertuig indien het schadebedrag lager is dan eerdergenoemd bedrag.

2.  Alleen indien een politierapport kan worden overhandigd waarin staat dat de klant geen waardevolle artikelen in het voertuig had achtergelaten en de sleutel op een veilige plaats had opgeborgen, zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van diefstal van (delen van ) het voertuig en van inbraak. In alle andere gevallen is het eigen risico ad USD 150.00 van toepassing. Het begrip ‘waardevolle artikelen’ omvat artikelen zoals: mobiele telefoons en/of accessoires, camera’s en/of accessoires, duikersuitrusting en duikhorloges, sieraden, portefeuilles, betaalmiddelen zoals creditcards, cheques en contant geld, computers en palmtops en/of accessoires, zichtbare flessen sterke drank, sigaretten, autosleutels, hotelkamersleutels, designerkleding en/of merkkleding en accessoires;

3.  BELANGRIJK: alleen indien de klant een politierapport heeft ingediend zoals genoemd in lid 2, zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig in geval van diefstal. Daarom wordt de klant geadviseerd om voor het inleveren van het voertuig zelf zorgvuldig de auto op schade te controleren en zich ervan te vergewissen dat de reserveband en autogereedschap nog in de auto aanwezig zijn. Indien de klant bij het inleveren van het voertuig de klant geen tijd meer heeft om schade te melden bij de politie, zal Bonaireparadise V.O.F. toch alle schadevergoedingen van de klant vorderen tot het bedrag van het eigen risico ad USD 150.00;

4.  Het eigen risico bedraagt USD 150.00 voor alle schade toegebracht aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van de klant.

In geval er onjuiste verklaringen zijn gegeven m.b.t. de geldigheid van het rijbewijs of als de bestuurder een rijverbod heeft, dan zal schade toegebracht aan het voertuig niet gedekt worden door de verzekering.

10) Toeslag afvullen tank

Indien de klant ervoor kiest het voertuig in te leveren zonder de tank af te vullen, dan zal Bonaireparadise V.O.F.de tank afvullen, waarvoor een bedrag in rekening wordt gebracht volgens het toepasselijke tarief zoals genoemd in de huurovereenkomst. De klant begrijpt dat dit tarief hoger kan zijn dan wat gerekend wordt bij een tankstation in de omgeving. De aftankvergoeding wordt als volgt bepaald: het tarief per liter zoals omschreven in de huurovereenkomst, vermenigvuldigd met het geschatte aantal liters om de tank weer bij te vullen. De schatting wordt gemaakt m.b.v. de door de autofabrikant aangegeven tankcapaciteit, alsmede door op de brandstofmeter af te lezen welk deel van de tank leeg is.

11) Hoe te handelen als de klant bij een ongeluk betrokken is?

Iedere gebeurtenis (schade brengend feit), ongeacht of er derden of bezittingen van derden bij betrokken zijn, dient onmiddellijk aan de politie gemeld te worden (tel. 717-8000 of 911) en aan Bonaireparadise V.O.F.. Indien dit niet gedaan wordt, heeft dat tot gevolg dat de verzekering de schade niet zal dekken, wat betekent dat de klant aansprakelijk gesteld zal worden voor alle veroorzaakte schade.

Alleen indien er een officieel politierapport over het ongeluk overhandigd wordt aan Bonaireparadise V.O.F., waarin staat dat de schade niet veroorzaakt is door opzet, schuld of nalatigheid van de klant en dat de schade verhaald kan worden op de andere (bekende) partij m.b.t. het ongeval, zal het eigen risico dat bij schade aan het gehuurde voertuig geldt, niet van toepassing zijn. Tot het moment dat alle schades daadwerkelijk zijn verhaald op de bekende partij m.b.t. het ongeval, zal de klant aansprakelijk gehouden worden voor alle schades. Er zal geen geld teruggegeven worden aan de klant totdat alle schades volledig verhaald zijn op de andere partij.

De klant dient ook:

1. 

1.  het voertuig veilig te stellen; en

2.  direct aan de politie door te geven of er gewonden zijn of dat er een meningsverschil is over wie er verantwoordelijk is; en

3.  direct het kantoor te bellen waar de klant het voertuig gehuurd heeft.

De klant dient de plichten en verboden van dit artikel aan alle bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het voertuig kenbaar te maken en ervoor zorg te dragen dat zij zich er aan houden. Bevoegde bestuurders zullen niet helpen of aanmoedigen om een schadeclaim in te dienen tegen Bonaireparadise V.O.F. als gevolg van een ongeval en zullen volledig meewerken in geval van een onderzoek en verdediging van een schadeclaim of rechtszaak.

12) Aansprakelijkheid klant voor handelingen of nalatigheden aan de kant van derden

De klant is aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden aan de kant van de bestuurder, de passagiers en eventuele andere gebruikers van het voertuig, ook als zij zonder toestemming van de klant handelden.

13) Aansprakelijkheid m.b.t. persoonlijke eigendommen

De klant begrijpt dat Bonaireparadise V.O.F. niet verantwoordelijk is voor verlies van of schade aan eigendommen van de klant of anderen die op welk moment dan ook in of op het voertuig of het terrein van Bonaireparadise V.O.F .zijn achtergelaten, zelfs als het in het bezit is van Bonaireparadise V.O.F., ongeacht wie er in gebreke is. De klant zal aansprakelijk gehouden worden voor alle schadeclaims van anderen inzake dergelijk verlies of schade.

14) Boetes en maatregelen opgelegd door de overheid

1.  De klant dient alle boetes of financiële gevolgen van maatregelen opgelegd door de overheid m.b.t. het gebruik van het voertuig te betalen, tenzij dergelijke kosten gerelateerd zijn aan een defect dat al aanwezig was op het moment dat de huurovereenkomst afgesloten werd. De klant zal dergelijke overtredingen meteen aan Bonaireparadise V.O.F. melden en die zullen de klant vrijwaren van alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit dergelijke overtredingen, inclusief onkosten in verband met het afhandelen van dergelijke zaken.

2.  Indien dergelijke boetes opgelegd worden aan Bonaireparadise V.O.F. dan dient de klant deze kosten direct op eerste verzoek terug te betalen. Indien de klant deze kosten niet na het eerste verzoek aan Bonaireparadise V.O.F. terugbetaalt, zal een toeslag worden doorberekend van minstens USD 25.00 voor incassokosten;

3.  Indien Bonaireparadise V.O.F. verplicht is informatie te geven aan de autoriteiten over een handeling of nalatigheid aan de kant van de klant, zoals een verkeersovertreding, dan dient de klant eventuele kosten daaruit voortvloeiend, met een minimum van USD 10.00, te betalen.

15) Beëindiging van de overeenkomst

1.  Indien de klant een consument is, beëindigen wij deze overeenkomst direct, indien we erachter komen dat alle bezittingen van de klant in beslag zijn genomen teneinde diens schulden af te betalen, of een verzoek tot sekwestratie tegen de klant is ingediend. Wij mogen deze overeenkomst beëindigen indien de klant zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

2.  Indien de klant een bedrijf is, zullen wij deze overeenkomst direct beëindigen indien:

1.de klant tot liquidatie overgaat;

2.de klant de schuldeisers bijeenroept;

3.Bonaireparadise V.O.F. erachter komt dat goederen van de klant bij de klant zijn weggehaald totdat de klant de schulden van de klant betaald heeft; of

4.De klant niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

3.  Indien Bonaireparadise V.O.F. deze overeenkomst beëindigt, zal dit geen invloed hebben op het recht om geld te ontvangen dat verschuldigd is aan hen volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. Bonaireparadise V.O.F. kan ook redelijke kosten vorderen van de klant indien de klant zich aan geen enkele voorwaarde van deze overeenkomst houdt. Bonaireparadise V.O.F. kan het voertuig terughalen (en de klant daar een redelijk bedrag voor in rekening brengen) zonder daarbij onnodig geweld bij te gebruiken of schade te veroorzaken.

4.  Het is niet mogelijk voor de klant om de huurovereenkomst op te zeggen indien deze is ondertekend, en er wordt geen geld terug gegeven, tenzij een schriftelijke annuleringsclausule uitdrukkelijk overeengekomen is.

16) Toepasselijk recht

Op onderhavige overeenkomst is alleen de wetgeving van Bonaire van toepassing.

nieuwsbrief

Mis geen enkele aanbieding of lastminute van Bonaire Paradise, schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

x

Bonaire Paradise maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies